TERAPIA METODĄ BOWENA
 
Czym jest technika Bowtech?
 
Metoda Bowena /Bowtech/ jest terapią holistyczną, czyli całościowo oddziałuje na organizm człowieka uruchamiając w nim wewnętrznego lekarza. Metoda ta pochodzi z Australii i została stworzona przez Toma Bowena. Polega ona na wykonywaniu specyficznych ruchów na mięśniach i  tkance łącznej mających na celu stymulację organizmu do uruchomienia procesów samoregulacji  oraz samoleczenia.
 
Jak działa metoda Bowena?
 
Działanie metody Bowena opiera się na zasadzie małych bodźców, które mają na celu przywrócenie równowagi autonomicznego układu nerwowego oraz uruchomienie procesów samoleczenia. Wiele punktów na których wykonuje się specyficzny ruch bowena zbiega się z punktami akupunkturowymi oraz punktami spustowymi.
Zabiegi trwają przeciętnie 15-45 min w zleżności wieku, stanu zdrowia i zastosowanej procedury i powtarzane są co 5-10 dni - optymalnie raz w tygodniu.
 
W jakich przypadkach stosujemy terapię metodą Bowena?
 
Bowtech może oddziaływać  pozytywnie zarówno jako forma doraźnej terapii w nagłych przypadkach jak  również w problemach przewlekłych.  Metoda Bowena jest niesamowicie relaksującą formą terapii oddziałującą na ciało fizyczne jak i umysł. Nie ma prze­ciw­ska­zań do sto­so­wa­nia Tech­ni­ki Bo­we­na.
 
 
Przykładowe schorzenia, przy których skuteczna jest Technika Bowena:
 • Bóle głowy, migreny
 • Problemy karku i ramion
 • Bole pleców i rwa kulszowa
 • Rozregulowanie układu hormonalnego
 • Problemy z układem trawiennym i wydalniczym
 • Schorzenia układu oddechowego i katar sienny
 • Urazy na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien np. łokieć tenisisty
 • Kontuzje sportowe i inne urazy
 
Jak przygotować się na zabieg metodą Bowena
 • Za­bie­gi Bo­we­na ro­bi­my przez cien­ką odzież, naj­le­piej ba­weł­nia­ną (mięk­ka, luź­na i nie śli­ska). Do­brze jest więc wziąć ze so­bą T-shirt i le­gin­sy na prze­bra­nie.
 • Do za­bie­gu na­le­ży zdjąć bu­ty, oku­la­ry i wszyst­ko, co mo­że uwie­rać lub prze­szka­dzać (pa­sek od spodni, na­szyj­ni­ki i łań­cusz­ki, za­war­tość kie­sze­ni). Pa­cjent­ki ma­ją­ce cia­sno za­pię­ty biustonosz, mo­gą zo­stać po­pro­szo­ne o je­go od­pię­cie, by umoż­li­wić pra­cę na mię­śniach grzbie­tu.
 • Pod­czas za­bie­gu wy­łą­cza­my te­le­fo­ny ko­mór­ko­we (rów­nież wi­bra­cję).
 • Na zabieg prosimy zabrać ze sobą duży ręcznik
 
Po zabiegu
 • Pro­ce­sy na­praw­cze, za­po­cząt­ko­wa­ne przez or­ga­nizm pod­czas za­bie­gu, tr­wa­ją przez kil­ka dni.  Nie na­le­ży sto­so­wać in­nych te­ra­pii mo­gą­cych za­kłó­cić pra­cę or­ga­ni­zmu przez kolejne 5 dni
 • W dzień za­bie­gu nie sto­su­je­my ćwi­czeń, je­dy­nie wska­za­ny jest spa­cer i nie prze­by­wa­nie w jed­nej po­zy­cji dłu­żej niż pół go­dzi­ny (nie na­le­ży np. dłu­go sie­dzieć przed te­le­wi­zo­rem, czy przy kom­pu­te­rze). Ćwi­cze­nia fi­zycz­ne wy­ko­nu­je­my od na­stęp­ne­go dnia po za­bie­gu.
 • Bar­dzo wska­za­ne jest sta­łe po­pi­ja­nie wo­dy nie­ga­zo­wa­nej, któ­re wspo­ma­ga pro­ce­sy oczysz­cza­nia or­ga­ni­zmu.
 
 
 
Zdecydowałeś się skorzystać z naszej oferty, bardzo dobrze. Został jeszcze jeden krok, który należy wykonać. Wysyłając do nas zapytanie ofertowe, w treści prosimy podać rodzaj oferty, z której zechcesz skorzystać.